ONZE WINKEL

Algemene voorwaarden

NL

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die of een onderdeel van het bedrijf van die natuurlijke of rechtspersoon dat zich in de detailhandel als zelfstandig of als franchiseondernemer bezighoudt met verkoop en/of dienstverlening en lid is van de brancheorganisatie Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo. De consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer. Overeenkomst: elke overeenkomst betreffende verkoop of dienstverlening tussen de consument en de ondernemer. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Goederen: alle producten en gezelschapsdieren die het onderwerp zijn van een overeenkomst. Diensten: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.

Artikel 3 – Het aanbod 1. De aangeboden goederen en diensten van de ondernemer worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of omschreven. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 2. Het aanbod omvat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn indien hij het aanbod aanvaardt en bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen: – een zo nauwkeurig mogelijke opgave van getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen, dan wel aanwijzingen voor de verzorging, die voor het aanbod wezenlijk zijn; – de prijs en het bedrag van de bezorgkosten, indien de consument de ondernemer vraagt de goederen op een aangegeven adres af te leveren; – de wijze van betaling en – indien van toepassing – vermelding dat en op welke manier betaling in termijnen mogelijk is; – de uitvoering/de verpakking waarin de goederen worden geleverd en een aanwijzing voor het gebruik; – het eventuele recht van retournering en de wijze van gebruikmaking daarvan – de mogelijkheid om tegen kostprijs eventueel aanvullende diensten te verlenen bij de aankoop van sommige goederen, zoals opbouw, installatie, inwerkingstelling en dergelijke; – de vermelding dat op de overeenkomst deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn; 3. Levering op bestelling geschiedt na schriftelijke of elektronische opdracht door de consument, tenzij tussen de consument en de ondernemer anders is overeengekomen. 4. Een schriftelijk aanbod is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen. 5. Bij een schriftelijk/elektronisch aanbod is een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden gevoegd.

Artikel 4 – De overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. 2. Wanneer met de overeenkomst een bedrag is gemoeid van meer dan € 1.250,00, komt deze bij voorkeur tot stand door schriftelijke dan wel elektronische aanvaarding van het aanbod door de consument.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen 1. De prijs, vermeld in het aanbod, is inclusief btw. 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de aflevering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeen gekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd. 3. Het tweede lid, eerste volzin, is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de btw.

Artikel 6 – De aflevering/de levertijd 1. Aflevering vindt plaats door de consument in het bezit te stellen van de goederen. Het in het bezit stellen van goederen die niet direct leverbaar zijn kan plaatsvinden door het ophalen van de goederen door de consument bij de ondernemer of door het bezorgen van de goederen bij de consument door de ondernemer. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. 2. De consument dient bestelde goederen binnen zeven dagen na ontvangst van het bericht van de ondernemer af te halen of te laten afhalen. Laat de consument dit na, dan zijn de door de ondernemer aangetoonde en in redelijkheid gemaakte kosten van het niet tijdig ophalen voor rekening van de consument. 3. Indien de overeenkomst het bezorgen van de verkochte goederen betreft, geschiedt dit binnen de in de overeenkomst afgesproken levertijd en op het opgegeven adres. 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze termijn levert zal een eventuele prijsverhoging binnen deze nadere termijn niet worden doorberekend. 5. Bij overschrijding van deze nieuwe termijn of van een vast overeengekomen levertijd heeft de consument, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. 6. Wanneer bestelde goederen niet leverbaar blijken te zijn, zal de ondernemer in overleg treden met de consument over het eventueel beschikbaar stellen van vervangende goederen. Stemt de consument niet in met de levering van een vervangend goed, dan heeft hij, los van zijn andere wettelijke rechten, het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat voor hem daaraan kosten zijn verbonden.

Artikel 7 – Conformiteit 1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat de goederen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsook voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. 2. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

Artikel 8 – Betaling 1. Betaling van goederen die in voorraad zijn geschiedt à contant, tenzij anders is overeengekomen. 2. Wanneer geen betaling à contant wordt overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen, binnen veertien dagen na aflevering door de ondernemer of ophalen door de consument van de goederen te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. 3. Indien de consument een bestelling plaatst, heeft de ondernemer het recht van de consument een vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te verlangen.

Artikel 9 – Niet-tijdige betaling 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht De ondernemer kan de eigendom voorbehouden zolang de consument niet volledig heeft betaald. De consument wordt in dat geval pas eigenaar van de goederen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan. algemene voorwaarden bestemd voor detailhandelsbedrijven die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo treden in werking op 1 januari 2019. De voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 40506478 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. Algemene voorwaarden dibevo – detailhandel 2 av / januari 2019

Artikel 11 – Wettelijke garantie 1. De ondernemer garandeert gedurende een termijn van 6 maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering. De consument heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de consument recht op herstel, schadeloosstelling en ontbinding van de overeenkomst die hem op grond van de wet zijn toegekend. 2. Indien de aankoop een plant of dier betreft, zal de ondernemer aan de consument de essentiële informatie verschaffen voor een juist gebruik van de plant, c.q. de gezondheid en een juiste verzorging van het dier, waarbij mede aangesloten wordt op door de consument verschafte informatie. 3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de levering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het geleverde of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 4. Bij een beroep op de garantie dient het aankoopbewijs door de consument te worden overlegd. 5. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en lid 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven garantie.

Artikel 12 – Niet-nakoming van de overeenkomst 1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt. 4. Indien op de overeenkomst een (vooruit) betaling betrekking heeft en deze overeenkomst niet tot stand komt, of wordt ontbonden zal de consument het (aan)betaalde bedrag gerestitueerd krijgen.

Artikel 13 – Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand 1. Bij een op afstand gesloten overeenkomst (artikel 6:230 onder m van het BW) zal de ondernemer, voordat de overeenkomst wordt gesloten, onder meer informeren over: a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de plek op zijn website waar de algemene voorwaarden van de ondernemer in te zien zijn; c. de belangrijkste kenmerken van de goederen; d. de prijs, inclusief btw, van de goederen; e. de eventuele kosten van aflevering; f. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering; g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod; h. of de consument een bedenktermijn heeft, wanneer deze ingaat en hoe lang deze duurt. 2. De ondernemer bevestigt onverwijld, wanneer de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en levert het product zo spoedig mogelijk, maar maximaal binnen 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. De consument en de ondernemer kunnen een andere levertermijn overeenkomen. 3. De consument heeft gedurende 14 werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De termijn gaat lopen op de dag na die waarop het laatste product van de bestelling is ontvangen of op de dag van het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening. 4. Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan) betaalde zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen terug betalen. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van eventueel retour zenden voor rekening van de ondernemer. De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen. 5. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de ondernemer aan de consument de volgende gegevens: a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m h in lid 1 van dit artikel; b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de overeenkomst en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 14 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld: c. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking kunnen staan; d. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending voor rekening van de koper komen; e. de informatie over de ontbinding van de lening indien de consument de koopsom financiert met een lening bij de ondernemer of bij een derde op grond van een overeenkomst tussen de ondernemer en die derde; g. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service; h. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur. 6. Wanneer de ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen. 7. Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 1.De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van een tekortkoming, die aan de ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de ondernemer of aan personen in zijn dienst, komt de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door ondernemer geleverde zaken. 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 15 – Klachten Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 16 – Geschillenregeling 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde goederen, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdieren, Postbus 94, 3800 AB Amersfoort. 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend. 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan heeft de consument 3 maanden, na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, de tijd om deze klacht schriftelijk of in een andere, door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig te maken. 4. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat men zich na het verstrijken van de genoemde termijn vrij zal voelen het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 5. Bij haar uitspraak zal de Geschillencommissie het voor haar geldende reglement in acht nemen. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld) verschuldigd. 6. Uitsluitend de burgerlijke rechter, dan wel de Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 17 – Nakominggarantie De Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo staat voor de consument borg voor de nakoming van het door de geschillencommissie gewezen bindend advies.

Artikel 18 – Afwijking van de Algemene Voorwaarden Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

EN

Article 1 – Definitions In these general terms and conditions the following words are understood to mean: Pet boarding centre: The natural or legal person and its employees, hereinafter to be referred to as entrepreneur, whose business it is to temporarily take care of and accommodate guest animals and who is a member of the Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo (Association National Organisation Dibevo) in Amersfoort. Consumer: The private, non-commercial, natural person making or wanting to make a boarding agreement with the entrepreneur. Guest animal: The consumer’s pet for which a boarding agreement is/will be made. Boarding agreement: The agreement between the entrepreneur and the consumer, in which agreement the entrepreneur commits himself to accommodate the guest animal for a set period of time and to take care of said animal at a price to be paid by the consumer. Distance contract for kennels: Every boarding agreement exclusively using one or more telecommunication techniques to make an agreement, in which case the entrepreneur has organized this system for this purpose. Care: The work that the entrepeneur has to carry out for the wellbeing of the guest animal. Accommodation: The temporary availability of buildings, kennels and/ or plot for the accommodation and care of the guest animal. Booking: The agreement made between the entrepreneur and the consumer to accommodate the guest animal in the pet boarding centre during an agreed period of time at the price current at the moment of intake. Vaccination: The vaccination obligations which are current at the time when the entrepreneur informs the consumer, and which the consumer shall meet. Authorization: A licence issued in writing by the consumer to the entrepreneur obliging the entrepreneur – for the account of the consumer – to call for specialist (veterinary) help when there are clear symptoms that the wellbeing of the guest animal is in danger.

Article 2 – Application These general terms and conditions shall be applicable to any agreement between the entrepreneur and the consumer as to the accommodation of a guest animal in a pet boarding centre.

Article 3 – The offer 1. The entrepreneur makes an offer orally or, as the case may be, in writing/electronically. 2. The offer at any rate itemizes the following items: – the period the booking holds; – the price and the way of payment; – the vaccination required in the sector; – those cases when the accommodation of the guest animal may be refused; – the consumer’s duty to state the name of a contact and/or the animal’s own veterinarian for emergency talks in special circumstances; – the name of the veterinarian/animal hospital the entrepreneur shall call upon when the wellbeing of the guest animal necessitates this; – the statement certifying the presence of a quarantine area, an isolation room and a room or area for sick (non-contagious) animals, or the possibility of making these rooms available; – the statement mentioning that general terms and conditions apply to the agreement. 3. A written offer is to be dated and is irrevocable for thirty days after the consumer’s receipt of the offer. 4. The written/electronic offer goes with a copy of these general terms and conditions.

Article 4 – The agreement 1. The agreement is made by the acceptance of the offer. 2. After the agreement has been made, the consumer shall receive in writing or electronically the agreement’s acknowledgement, by invoice, if any.

Article 5 – The price and changes in price 1. The price the consumer is to pay shall be recorded in the agreement made. The price shall be inclusive of care, food and accommodation of the guest animal and the VAT due. 2. Price increases between the moment when the agreement is concluded and the moment when this agreement is being carried out shall not influence the price agreed upon. 3. The second paragraph shall not be applicable to changes in price resulting from legislation, such as an increase in VAT. 4. If the accommodation of the guest animal is longer than agreed upon, then the same price per day shall apply as the price agreed upon for the period the guest animal was in the pet boarding centre.

Article 6 – The down payment The entrepreneur may demand a down payment of € 50 for a dog, € 25 for a cat, and € 10 for a bird or small rodent after the boarding agreement has been made. If one of these amounts should be higher than the total boarding price to be paid because the booking was for a short period only, the down payment shall be adjusted in proportion.

Article 7 – The payment 1. Unless agreed upon otherwise, payment of the outstanding amount under deduction of a down payment already made, if any, shall be made in cash immediately following the boarding agreement being terminated. Cash payment may also mean crediting the amount due to a bank- or giro account to be indicated by the entrepreneur by means of electronic payment acknowledged by banks. 2. Unless parties have agreed upon otherwise, early fetching the guest animal home does not imply the right to a part refund of the boarding price. 3. The consumer is given a receipt by the entrepreneur.

Article 8 – Arrear payment 1. The consumer is in default from the time the agreed payment date has elapsed. After the payment date has elapsed, the entrepreneur sends a reminder and gives the consumer the opportunity to pay within a fortnight after receipt of the reminder. 2. After the reminder has elapsed and payment has not been made, and the consumer does not agree the non-payment to be put before the Arbitration Committee, in conformity with article 17.4, legal or non-legal collection will be proceeded to. The cost, reasonably incurred, shall be for the account of the consumer. These costs are subject to legal limits. The entrepreneur shall be entitled to charging the legal interest as from the date the agreed payment date has elapsed. The interest is the same as the legal interest.

Article 9 – Annulment scheme Should the consumer annul, the following payment liabilities are: – Annulment up to two months before the agreement has been made: the down payment – Annulment up to one month before the agreement has been made: 50 per cent of the price – Annulment up to two weeks before the agreement has been made: 75 per cent of the price – Annulment within two weeks before the agreement has been made: 100 per cent of the price. general terms and conditions for pet boarding centres which are members of the Association National Organisation Dibevo These General Terms and Conditions of the Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo (Association National Organisation Dibevo) come into force on 1 January 2019. The terms and conditions have been registered under no. 40506478 with the Chamber of Commerce Gooi-, Eem- en Flevoland. General Terms and Conditions dibevo Pet boarding Centres 2 av / january 2019

Article 10 – Rights and duties of the entrepreneur 1. The entrepreneur shall, in conformity with the boarding agreement that has been made, take care of the accommodation and care of the guest animal in a manner that may be expected from a professional entrepreneur. 2. The entrepreneur shall, as much as is possible, make allowances for the individual wishes of the consumer as to accommodation and care of the guest animal. In so far as these wishes are different from the usual procedures, these wishes are recorded in writing and made known to anyone involved in the accommodation and care of the guest animal.

Article 11 – Responsibilities and duties of the consumer 1. The consumer shall, at the latest when the accommodation of the guest animal begins, give all the information needed for a good and sound accommodation and care of the guest animal, supported by documents relating to this information. 2. The consumer shall, when the boarding agreement is undersigned, but at the latest when the guest animal’s accommodation begins, hand in the certificate stating that the guest animal has been given the vaccinations required in the sector. For dogs this means Carré disease and parvovirus infection and for cats at any rate infectious gastroenteritis and cat flu. 3. The consumer shall be responsible for the consequences, should the entrepreneur suffer damages as a result of the animal’s data not given or when the data given are wrong, unless the consumer cannot be blamed.

Article 12 – The guest animal is ill 1. On the basis of a licence given by the consumer the entrepreneur shall consult the veterinarian/animal hospital mentioned in the offer in the case of the guest animal being (presumably) ill. Furthermore, the entrepreneur shall take all the measures necessary in this case. The related costs are for the consumer’s account. 2. Should it be the case that expensive veterinary measures are a must for the recovery of the guest animal, this shall be mentioned to the consumer or to the contact indicated by the consumer. If the relevant and necessary contacts, in spite of all efforts, cannot be easily made and treatment of the guest animal possibly is delayed, the entrepreneur cannot be held accountable. 3. After consulting with and receiving instructions from the veterinarian/veterinary clinic, the business owner may administer sedatives or other medication (or have this done) to the animal being boarded at the kennel. 4. When the entrepreneur returns the guest animal to the consumer, he shall report in writing particulars relating to the illness of the guest animal during the accommodation. When a veterinarian has been consulted, this shall always be reported.

Article 13 – The decease of the guest animal 1. When the guest animal has died, the entrepreneur shall inform the consumer as soon as possible. The consumer who wants to have the disposal of his pet’s body may take it home within one week after the information by the entrepreneur. Otherwise the entrepreneur will have the body removed through destruction. 2. Should the guest animal die in the pet boarding centre during its accommodation, a veterinarian may carry out a post mortem examination at the request of the entrepreneur. The entrepreneur shall inform the consumer or his contact of the planned post mortem examination in advance. The cost of this examination shall be for the entrepreneur’s account. 3. The consumer may: – ask his own veterinarian to carry out the post mortem examination should the entrepreneur decide against such an examination; – ask his own veterinarian to carry out a counter-check after the cause of death. In both these cases the relevant cost and other cost are for the consumer’s account. 4. At the consumer’s request the entrepreneur can have the guest animal’s body cremated or buried at the consumer’s cost.

Article 14 – Consequences of the non-fulfilment of the boarding agreement 1. Should the consumer without notice not call at the pet boarding centre with his pet at the time agreed upon, the entrepreneur will: – no longer be obliged to hold the booked room available for the consumer; – be entitled to invoice 100 per cent of the boarding price for the period booked. The above shall be null and void when the consumer cannot be held responsible. 2. The entrepreneur shall remind the consumer to take his pet home if the consumer without any notice has not taken his pet home within one week after the termination of the boarding agreement. This reminder is per registered letter with acknowledgement of receipt. Copy of this letter is sent to the consumer’s contact, if any. When the consumer or his contact does not respond within two weeks to this letter, the entrepreneur shall have the right to take the guest animal to a certified rescue centre. In this case, the consumer shall be bound to pay the eventual boarding price (that is to say inclusive of the extension period), augmented by the rescue centre’s cost, if any. 3. When the consumer with the guest animal arrives at the pet boarding centre at the date and time as agreed upon in the boarding agreement, and there should be then no intake capacity in the pet boarding centre, the entrepreneur shall within a reasonable time after the animal has arrived, make suitable arrangements for sound accommodation of the guest animal. The consumer shall be informed of the situation.

Article 15 – Accountability 1. The entrepreneur shall be accountable towards the consumer for damages resulting from inadequacy imputable to him or his employees, or as the case may be persons carrying out incidental work for him. The consumer will only be eligible for compensation for damages resulting from failures on the part of the business owner or persons in his or her employ provided the consumer supplies the business owner with written notification of this within 30 days of the date the damage occurred. The obligation to pay compensation for damages is limited to a maximum of the amount of the invoice value of the service provided by the business owner. 2. In unforeseen circumstances the entrepreneur shall inform the consumer or his contact, if any, of these unforeseen circumstances as soon as possible. 3. The consumer shall be accountable towards the entrepreneur for damages caused by the guest animal whose behaviour is intractable or aberrant 4. The entrepreneur shall not be accountable for damages caused by other animals to personal possessions that the consumer leaves in the pet boarding centre because the guest animal is so fond of them.

Article 16 – Complaints Complaints on the execution of the agreement shall be clearly made to the entrepreneur in writing or electronically, at the very latest within 14 days after the boarding agreement has elapsed. Late complaints may result in the consumer losing his rights.

Article 17 – Moot points 1. Moot points between the consumer and the entrepreneur on the realization or execution of boarding agreements may be presented both by the consumer and the entrepreneur to the Dibevo Arbitration Committee for the Pet branch, P.O.B. 94, 3800 AB Amersfoort, The Netherlands. 2. A moot point shall only be dealt with by the Arbitration Committee if the consumer has first communicated this to the entrepreneur. 3. Should the claim fail to result in a solution, the consumer has 3 months from the date on which he or she submitted the claim to the business owner to initiate proceedings with the Arbitration Committee in writing, or in another form to be determined by the Arbitration Committee. 4. When the consumer brings a moot point before the Arbitration Committee, the entrepeneur shall be bound by this choice. Should the entrepeneur wish to bring a moot point before the Arbitration Committee, he shall ask the consumer to make known within five weeks whether he agrees with said procedure. At this stage, the entrepeneur shall announce that he feels free to bringing the moot point before a court entertaining jurisdiction in civil matters. 5. The Arbitration Committee shall pass judgement with due regard of its rules and regulations. These will be sent on request. The decisions of the Arbitration Committee have a binding character. For the treatment of a moot point an indemnification (the so-called complaint money) is due. 6. Only the judge or, as the case may be, the Arbitration Committee shall be authorized to take cognizance of the moot points.

Article 18 – Compliance guarantee The Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo (Association National Organisation Dibevo) vouches for the compliance of the binding advice passed by the Arbitration Committee. Article 19 – Differences in the general terms and conditions Individual differences between the consumer and the entrepeneur shall be recorded in writing or electronically.